Idejni projekti

 1. Izrada idejne studije za ishođenje posebnih uvjeta i ishođenje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta
  • temeljem važećih urbanističkih planova za predmetnu lokaciju
  • temeljem potreba i zahtjeva investitora
  • temeljem važeće regulative za predmetne objekte

 

Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole:

 • idejni arhitektonski projekt sa prikazom situacije i definiranjem fizikalnih svojstava građevina po pitanju toplinske zaštite i zaštite od buke
 • idejni projekt konstrukcije
 • idejni projekt strojarskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija) sa definiranjem energetskih potreba za dobivanje komunalnih priključaka
 • idejno rješenje elektroinstalacija (jake i slabe struje) sa definiranjem energetskih potreba za dobivanje elektro priključka
 • idejno rješenje instalacija vodovoda i kanalizacije, te hidrantske mreže sa definiranjem potreba za dobivanje komunalnih priključaka
 • elaborat zaštite od požara
 • idejni projekt prometnih površina
 • idejni projekt zelenih površina
 1. Elaborati koji su preduvjet izrade glavnog projekta (pribavlja investitor ili mi)
  • Izrada geodetske podloge (sa visinskim kotama)
  • Izrada geotehničkog elaborata

 

 1. Ishođenje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta
  • sudjelovanje u ishođenju suglasnosti i posebnih uvjeta nadležnih službi
 • Ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole

 Geciktiriciler